Llicències i Legalitzacions

• Redacció de projectes tècnics de legalització d’instal.lacions subjectes a reglamentació específica, amb la seva autorització davant els serveis tècnics de la Generalitat de Catalunya.
• Redacció de projectes ambientals i llicencies d’activitats.
• Redacció d’estudis d’impacte i integració paisatgística
• Redacció de plans d’auto protecció (PAU).
• Redacció de projectes contra incendis.
• Adequació i regularització d’instal•lacions existents que no disposen de la corresponent documentació oficial.