Projectes bàsics i constructius

• Redacció de projectes constructius elèctrics d’alta i baixa tensió, de comandament, control i potència.
• Redacció de projectes constructius de calefacció, climatització, ventilació i humidificació, amb energies convencionals i alternatives (biomassa, captadors solars, geotèrmia, etc.)
• Redacció de projectes constructius de generació d’aigua calenta sanitària, amb fons convencionals, i captadors solars i cogeneració.  
• Redacció de projectes constructius de transport de fluids, Gas, Vapor, Oli, etc..  
• Redacció de projectes constructius de captació i distribució d’energia solar fotovoltaica.
• Redacció de projectes constructius d’instal•lacions de protecció passiva i activa contra incendis.
• Redacció de projectes constructius d’abastament, emmagatzematge i transport d’aigua sanitària
• Redacció de projectes constructius de xarxes de clavegueram, residuals, aigües grises.
• Redacció de projectes constructius d’instal•lacions de productes petrolífers, estacions de servei, calderes industrials, i calefacció industrial.
• Redacció de projectes constructius d’instal•lacions de telecomunicacions, xarxes d’informàtica, control d’accessos i instrumentació.
• Redacció de projectes constructius per l’urbanització de parcel•les industrials i l’edificació de naus i plantes industrials.
• Estat d’amidaments, pressupostos, especificacions tècniques i plecs de condicions, i estudis de seguretat i salut
• Direccions i assistència tècnica a les obres de totes les instal•lacions indicades.