Servei de Consultoria

• Estudis previs i auditories de l’estat de les instal•lacions
• Estudis d’estalvi energètic
• Optimització d’alternatives energètiques.
• Estimació d’inversions.
• Estudis de viabilitat.
• Assessorament tècnic de totes les instal.lacions en explotació, millores energètiques i econòmiques, plans de manteniment, i plans directors.